ابن سماک به هارون الرشید رسید. هارون در حالی که لیوانی آب در دست داشت گفت:

ای ابن سماک ما را نصیحت کن!

ابن سماک گفت: ای هارون! تو را به خدا سوگند می دهم که اگر از خوردن این لیوان آب منع شوی آن را به چند درهم می خری؟

هارون گفت: به نصف دارائیم.

ابن سماک گفت: اکنون آن را بنوش که خدا آنرا گوارای تو گرداند.

هارون آنرا نوشید، ابن سماک به او گفت: تو را به خدا قسم می دهم که اگر آب را خوردی و نتوانستی آن را دفع کنی برای نجات از آن چند درهم می دهی؟

هارون جواب داد: تمام دارائیم را.

ابن سماک گفت: ارزش دارائی تو برابر یک لیوان آب و پیشاب آن است و ثروتی که این اندازه ارزش داشته باشد به چه درد می خورد؟